Flytende våtmark - en innovativ løsning for effektiv vannrensing

Med en stabil flytende struktur og vannplanter fra den svenske naturen skapes betingelser for en konsentrert og effektiv våtmarkseffekt, samtidig som blomstringen bidrar med mat til pollinerende insekter.

 

 

Flytande våtmark
Flytande våtmark

Kjelder til forverring av vatnkvaliteten i innsjøar og hav kan kome frå til dømes overflatevatn, avrenning eller kloakkvatn. Med flytande våtmarker skapar ein gunstige føresetnader for naturlege vatnrensingsprosessar som kan redusere både partikkelbundne og oppløyste forureiningar i ureint vatn, før det når mottakaren. Teknologien kan brukast i sedimenteringsdammar, etterpoleringssteg, naturlege vannmiljø og meir. Der kan den bli ein viktig del av arbeidet for ein betra vatnkvalitet og utgjere ein puslespillbit for å oppnå Sveriges vatnrelaterte miljømål.

Studiar viser at flytande våtmarker kan forbetre rensinga i konvensjonelle rensedammar med 20-40%*.

Korleis fungerer vatnreininga?
Naturlege og kunstige våtmarker er ein av dei mest effektive metodane for vatnreining, takka vere plantar og mikroorganismar som lever i våtmarkene. Vegetasjonen tek opp næringsstoff og fester partikkelbundne og oppløyste forureiningar rundt røtene. Røtene til plantane utgjer ein overflate der mikroorganismar danner klumpar, ein såkalla biofilm. Det er her ein stor del av vatnreininga skjer.

VegTech Flytande våtmarker skapar føresetnader for dei same reningsprosessane som i konvensjonelle våtmarker. Produktet består av ei bærande flytande struktur der VegTech Strandmatte med vassplante etablerast. Fleire einingar kan enkelt koplast saman, og konstruksjonen har lang levetid med omsyn til flyteevne, form og funksjon.

VegTech Flytande våtmark

Hvorfor flytende våtmark?

VegTech Strandmatte med vannplanter etableres på en bærende flytestruktur. Røttene vokser gjennom strukturen og danner en multifunksjonell rothage i vannet.

  • Røttene bidrar til sedimentasjon av partikkelbundne forurensninger.
  • På rothagen fester mikroorganismer (biofilm) seg, som tar opp og bryter ned forurensninger i vannet.
  • Blomstrende arter gir ressurser til insekter og andre dyr.
  • Mikroorganismer som bidrar til bedre vannrensing, trives med rikelig med finrøtter.

Med flytende våtmark skaper man forutsetninger for en konsentrert og effektiv våtmarkseffekt!

til produktet »

Flytande våtmark Helsingborg i dagvattendamm

Mer lesing

* Dodkins, I., & Mendzil, AF. (2014). Floating Treatment Wetlands (FTWs) in Wastewater Treatment: Treatment efficiency and potential benefits of activated carbon. SEACAMS, Swansea University.

Svenskt Vatten Utveckling. Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning Dagvattenrening. (SVU rapport 2016:5). Svenskt Vatten AB.

Svenskt Vatten Utveckling. Greger, M., & Schück, M. (2019). Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter. (SVU rapport 2019:24). Svenskt Vatten AB. Länk »

Sveriges geotekniska institut SGI. Enell, A., Pettersson, M. (2021). Fytoremediering av PFAS, En litteraturstudie av aktuellt kunskapsläge kring hur växter kan användas för att rena deponilakvatten och jord från PFAS. Linköping: Sveriges geotekniska institut SGI.

Radioklipp, Våtmarksväxter kan rena vatten från evighetskemikalier.

Våtmarksguiden »