Grønne tak & takhager

Byplanlegging handler om klimatilpasset og bærekraftig bygging hvor overvannshåndtering og økosystemtjenester inngår som viktige komponenter. Sunne byer krever grønne løsninger som en naturlig del av byutviklingen for å fremme en bærekraftig by, bidra til trivsel og håndtere klimaendringer.

Grønne tak bidrar med flere økosystemtjenester som forsinkelse og reduksjon av overvannsstrømmer, redusert støynivå og økt trivsel for byens innbyggere. Å integrere grønne tak i byplanleggingen øker forutsetningene for et rikt plante- og dyreliv og bidrar til en klimasmart og bærekraftig by.

Våre utprøvde grønne takløsninger passer for ulike typer bygninger og tak. Produksjonen skjer i våre egne gårder.

Brosjyre Grønne tak (svensk) »
Foajén i Malmö

Fordeler med grønne tak

Reduserer avrenning

Forsinker og reduserer avrenning og avlaster byens overvannshåndtering.

Miljøsertifisering

Grønne tak gir høyere poeng i miljøsertifiseringssystemer.

Isolerende effekt

Beskytter bygget mot oppvarming fra solinnstråling.

Støydempende

Er støydempende og bidrar til et lavere støynivå i bymiljø.

Biologisk mangfold

Gir fordeler for pollinerende insekter og skaper leveområder.

Beskyttelse mot
UV-ljus

Tetningssjiktet er beskyttet mot UV-lys, noe som gir lengre levetid.

Biotoptak koggen Malmö

Gjør stor nytte uten å ta plass i bymiljøet

Med vegetasjon på takflater blir overvannsavrenningen forsinket og redusert. Byens klima forbedres, luften renses for partikler og støynivået reduseres i byrommet. I styringsmodeller som LEED, BREEAM og grøntarealfaktor tildeles ulike former for grønne tak høye poeng og er en viktig del i grønne byggeprosjekter med høye krav.

I vestre havnen, Malmø, stilles det høye krav til bærekraftig bygging. Grøntarealfaktoren brukes for å gi et mål på hvor godt eiendommen er integrert i miljøet.
Bildet viser Biotoptaket på Koggen i Malmø, som ble bygget i 2014.

Sedumtak Jönköping

Grønne tak gjør en forskjell

Grønne tak fungerer også som en barriere som beskytter det underliggende vanntettingslaget mot solens skadelige UV-stråler. På varme sommerdager kan temperaturen på takflaten halveres takket være vegetasjonen. Forskning viser at vanntettingslagets levetid kan forlenges med opptil 50 prosent.

Bidrar til jevnere temperatur
Hvor effektivt grønne tak bidrar til å isolere bygget avhenger av tykkelsen på strukturen og typen vegetasjon som plantes. Selv et tynnere sedumtak har god evne til å isolere og gi god beskyttelse mot varmestråling i bygget. Dette gir en jevnere temperatur gjennom dagen, noe som forbedrer innemiljøet for beboerne.

Sedumtak Södersjukhuset

Vegetasjon demper støy

Støy kan bli et problem i tette byer. Grønne tak fungerer som støydempere der mye av lyden reflekteres mellom bygninger.

Et eksempel: Innflygingen fra flyplassen. Den plantedekkede takflaten fungerer som lydabsorberende, i motsetning til tidligere åpent asfalttak.

Grønne taksystem

Sedumtak

Tørreng for tak

Grønne takhager

Grønne gårder

Vegtech monterar sedumtak

Entreprenørtjenester

Vi utfører kontrakter for profesjonelle aktører og vi tar oss av hele prosessen fra levering til ferdig montert takvegetasjon. Våre montører bygger takvegetasjon på både store og små gjenstander rundt om i Norden.