Elskede engmark

Ängar utgjør verdifulle økosystemer i landskapet og huser et mangfold av planter, insekter, sopp og andre dyr. Engvegetasjonen er også avgjørende for bier, humler og sommerfugler ved å forsyne dem med pollen og nektar. I løpet av de siste århundrene har engmarkene blitt kraftig redusert i vårt omkringliggende landskap som følge av moderne landbruksmetoder og urbanisering. Å igjen fremme disse markene bidrar blant annet til å bevare insektsbestandene samtidig som vi skaper naturlige miljøer for mennesker å oppholde seg i.

Äng i slänt
Ängsfrö finns hos Veg Tech

Skape engmark

Enger for ulike vekstområder og miljøer

Mulighetene for å skape enger er nesten ubegrensede. De kan etableres i ulike typer miljøer og på ulike typer jord, fra tørre til våte områder. Engeanlegg kan finnes i for eksempel parker, veiskråninger, overvannsområder og våtmarker. Engvegetasjon kan dekke store områder i infrastrukturprosjekter eller være mindre elementer i bymiljøer.

Engvegetasjon bidrar med

  • Mennesker trives i ville og naturlige grønne miljøer.
  • Enger, som slås en gang i året, er klimasmarte områder sammenlignet med klippede plener.
  • Fremmer biologisk mangfold og gir pollen og nektar til våre pollinerende insekter.

Engvegetasjon kan etableres med ferdige engmatter, planting av urteplugger eller med frø. Valg av metode avhenger av forholdene på stedet og utformingen av prosjektet.